Edali Preloader

RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Dominika Chmiel, właścicielka przedsiębiorstwa Zdrowy Wybór – dietetyk Dominika Chmiel, Lesieniec 46, 32-095 Iwanowice Włościańskie,
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie jest Grzegorz Palkij, można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@zdrowy-wybor.pl
  Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz przez poniżej wskazany czas:
 1. Dla danych, których podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – dane będę przetwarzane przez okres 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;
 2. Dla danych, których podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy – dane będę przetwarzane przez okres trwania umowy;
 3. Dla danych, których podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń – dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego;
 4. Dla danych, których podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tzn. w związku z podaniem danych dotyczących stanu zdrowia (tzw. dane szczególnej kategorii) – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 • Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:
 • bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe,
 • podmiotom świadczącym usługi płatności online – dotyczy osób, które dokonują płatności online,
 • organom państwowym w przypadkach przewidzianych prawem, w związku z realizacją umowy.


Ponadto Administrator udostępni Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym na podstawie pisemnych umów powierzenia danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie realizacji usług księgowych, usług prawniczych lub usług IT w związku z obsługą programu dietetycznego oraz obsługi strony internetowej.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celu wysyłania powiadomień SMS dane osobowe w postaci numeru telefonu mogą być przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię, dalej „EOG”), np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jest to realizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (w tym dotyczącej programu Tarcza Prywatności ang. Privacy Shield), standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych. Obecnie przekazujemy Twoje dane osobowe jednemu partnerowi spoza EOG – jest nim Twilio Inc, 375 Beale Street Suite 300 San Francisco, CA 94105 USA. Możesz poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG korzystając ze swoich praw określonych poniżej.

 • Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • Zawsze mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody,
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji celów wskazanych powyżej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację tych celów.